85 Produkte

Elektrolokomotive Baureihe 381
Art.-Nr. 22287

Elektrolokomotive Baureihe 381

219,00 €
Ab Werk lieferbar

Spur Trix H0 Epoche VI Lokomotiven

Elektrolokomotive Baureihe 193
Art.-Nr. 22190

Elektrolokomotive Baureihe 193

239,99 €
Ab Werk lieferbar

Spur Trix H0 Epoche VI Lokomotiven

Elektrolokomotive Baureihe 170
Art.-Nr. 22283

Elektrolokomotive Baureihe 170

239,99 €
Ab Werk lieferbar

Spur Trix H0 Epoche VI Lokomotiven

Elektrolokomotive Baureihe E 483
Art.-Nr. 22610

Elektrolokomotive Baureihe E 483

239,99 €
Ab Werk lieferbar

Spur Trix H0 Epoche VI Lokomotiven

Elektrolokomotive Serie Ee 3/3
Art.-Nr. 22392

Elektrolokomotive Serie Ee 3/3

269,99 €
Ab Werk lieferbar

Spur Trix H0 Epoche IV Lokomotiven

Elektrolokomotive Baureihe 381
Art.-Nr. 22186

Elektrolokomotive Baureihe 381

289,00 €
Ab Werk lieferbar

Spur Trix H0 Epoche VI Lokomotiven

Elektrolokomotive Baureihe 102
Art.-Nr. 22195

Elektrolokomotive Baureihe 102

289,00 €
Ab Werk lieferbar

Spur Trix H0 Epoche VI Lokomotiven

Elektrolokomotive Baureihe 380
Art.-Nr. 22298

Elektrolokomotive Baureihe 380

289,00 €
Ab Werk lieferbar

Spur Trix H0 Epoche VI Lokomotiven

Elektrolokomotive Baureihe 380
Art.-Nr. 22454

Elektrolokomotive Baureihe 380

299,00 €
Ab Werk lieferbar

Spur Trix H0 Epoche VI Lokomotiven

Diesellokomotive Baureihe 217
Art.-Nr. 22417

Diesellokomotive Baureihe 217

299,99 €
Ab Werk lieferbar

Spur Trix H0 Epoche VI Lokomotiven

Elektrolokomotive BR 185/Traxx 2
Art.-Nr. 22656

Elektrolokomotive BR 185/Traxx 2

319,00 €
Ab Werk lieferbar

Spur Trix H0 Epoche VI Lokomotiven

Triebwagen Baureihe 724
Art.-Nr. 25958

Triebwagen Baureihe 724

329,00 €
Ab Werk lieferbar

Spur Trix H0 Epoche IV Lokomotiven

Elektrolokomotive Baureihe 120.0
Art.-Nr. 22684

Elektrolokomotive Baureihe 120.0

329,99 €
Ab Werk lieferbar

Spur Trix H0 Epoche V Lokomotiven

Elektrolokomotive Baureihe E 18
Art.-Nr. 22451

Elektrolokomotive Baureihe E 18

335,00 €
Ab Werk lieferbar

Spur Trix H0 Epoche III Lokomotiven

Triebwagen Z 161
Art.-Nr. 22395

Triebwagen Z 161

339,99 €
Ab Werk lieferbar

Spur Trix H0 Epoche III Lokomotiven

Elektrolokomotive Reihe 460
Art.-Nr. 22412

Elektrolokomotive Reihe 460

339,99 €
Ab Werk lieferbar

Spur Trix H0 Epoche VI Lokomotiven

Elektrolokomotive Reihe 460
Art.-Nr. 22413

Elektrolokomotive Reihe 460

339,99 €
Ab Werk lieferbar

Spur Trix H0 Epoche VI Lokomotiven

Diesellokomotive Typ Di3
Art.-Nr. 22671

Diesellokomotive Typ Di3

339,99 €
Ab Werk lieferbar

Spur Trix H0 Epoche III Lokomotiven

Diesellokomotive Serie 204
Art.-Nr. 22672

Diesellokomotive Serie 204

339,99 €
Ab Werk lieferbar

Spur Trix H0 Epoche III Lokomotiven

Diesellokomotive Serie 1600
Art.-Nr. 22673

Diesellokomotive Serie 1600

339,99 €
Ab Werk lieferbar

Spur Trix H0 Epoche III Lokomotiven