31 Produkte

Elektrolokomotive Baureihe 381
Art.-Nr. 22186

Elektrolokomotive Baureihe 381

289,00 €
Ab Werk lieferbar

Spur Trix H0 Epoche VI Elektrolokomotiven

Elektrolokomotive Baureihe 193
Art.-Nr. 22190

Elektrolokomotive Baureihe 193

239,99 €
Ab Werk lieferbar

Spur Trix H0 Epoche VI Elektrolokomotiven

Elektrolokomotive Baureihe 102
Art.-Nr. 22195

Elektrolokomotive Baureihe 102

289,00 €
Ab Werk lieferbar

Spur Trix H0 Epoche VI Elektrolokomotiven

Elektrolokomotive Baureihe 381
Art.-Nr. 22287

Elektrolokomotive Baureihe 381

219,00 €
Ab Werk lieferbar

Spur Trix H0 Epoche VI Elektrolokomotiven

Art.-Nr. 22298

Elektrolokomotive Baureihe 380

289,00 €
Ab Werk lieferbar

Spur Trix H0 Epoche VI Elektrolokomotiven

Elektrolokomotive Serie Ee 3/3
Art.-Nr. 22392

Elektrolokomotive Serie Ee 3/3

269,99 €
Ab Werk lieferbar

Spur Trix H0 Epoche IV Elektrolokomotiven

Elektrolokomotive Baureihe 140
Art.-Nr. 22400

Elektrolokomotive Baureihe 140

379,00 €
Ab Werk lieferbar

Spur Trix H0 Epoche V Elektrolokomotiven

Elektrolokomotive Reihe 460
Art.-Nr. 22412

Elektrolokomotive Reihe 460

339,99 €
Ab Werk lieferbar

Spur Trix H0 Epoche VI Elektrolokomotiven

Elektrolokomotive Reihe 460
Art.-Nr. 22413

Elektrolokomotive Reihe 460

339,99 €
Ab Werk lieferbar

Spur Trix H0 Epoche VI Elektrolokomotiven

Elektrolokomotive Baureihe 380
Art.-Nr. 22454

Elektrolokomotive Baureihe 380

299,00 €
Ab Werk lieferbar

Spur Trix H0 Epoche VI Elektrolokomotiven

Elektrolokomotive Baureihe E 483
Art.-Nr. 22610

Elektrolokomotive Baureihe E 483

239,99 €
Ab Werk lieferbar

Spur Trix H0 Epoche VI Elektrolokomotiven

Art.-Nr. 22619

Elektrolokomotive Baureihe 150

349,00 €
Ab Werk lieferbar

Spur Trix H0 Epoche V Elektrolokomotiven

Art.-Nr. 22656

Elektrolokomotive BR 185/Traxx 2

319,00 €
Ab Werk lieferbar

Spur Trix H0 Epoche VI Elektrolokomotiven

Elektrolokomotive Baureihe 120.0
Art.-Nr. 22684

Elektrolokomotive Baureihe 120.0

329,99 €
Ab Werk lieferbar

Spur Trix H0 Epoche V Elektrolokomotiven

Art.-Nr. 22800

Elektrolokomotive Baureihe 189

359,00 €
Ab Werk lieferbar

Spur Trix H0 Epoche VI Elektrolokomotiven

Art.-Nr. 22830

Elektrolokomotive Re 465

359,00 €
Noch nicht lieferbar

Spur Trix H0 Epoche VI Elektrolokomotiven

Elektrolokomotive Reihe 4/4 II
Art.-Nr. 22843

Elektrolokomotive Reihe 4/4 II

299,99 €
Ab Werk lieferbar

Spur Trix H0 Elektrolokomotiven

Art.-Nr. 22846

Elektrolokomotive Re 421

349,00 €
Ab Werk lieferbar

Spur Trix H0 Epoche VI Elektrolokomotiven